Rina Banerjee - Martin Barré - Valérie Belin - Carole Benzaken - Josep Grau-Garriga - Fabrice Hyber - Shirley Jaffe Esta: 10 ans

24 Avril - 21 Juin 2019 Charles Decoster - Brussels