Qiu Zhijie, Shang Yang, Gu Wenda, Hao Shiming, Ni Youyu : Revolution in Tradition : China's post-ink painting era